Het Internationaal Gerechtshof (ICJ/CIJ) is het voornaamste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN). Het Hof zetelt in het Vredespaleis in Den Haag (Nederland).

Het Internationaal Gerechtshof begon zijn werkzaamheden in 1946, en verving daarmee het Permanent Hof van Internationale Justitie (PCIJ/CPJI), dat sinds 1922 in het Vredespaleis zetelde. Het statuut van het Hof maakt integraal deel uit van het Handvest van de Verenigde Naties.

Het Hof heeft een tweevoudige taak:

  1. het beslechten van juridische geschillen die aangebracht zijn door staten in overeenstemming met het internationaal recht (geschillenbeslechtingsfunctie);
  2. het uitbrengen van adviezen over juridische kwesties die zijn voorgelegd door daartoe gemachtigde organen en agentschappen van de Verenigde Naties (adviesfunctie).

Het Internationaal Gerechtshof is samengesteld uit 15 rechters. Zij worden verkozen voor een termijn van negen jaar door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die hiervoor apart samenkomen. Om de drie jaar wordt een derde deel van het Hof vernieuwd. Rechters kunnen worden herkozen. De leden van het Hof zijn onafhankelijke magistraten die hun regering niet vertegenwoordigen. Het Hof heeft zijn eigen secretariaat (de Griffie).