De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) is een intergouvernementele organisatie die streeft naar de geleidelijke eenmaking van de regels van het internationaal privaatrecht door middel van onderhandelingen over, de aanneming van en het toezicht op internationale verdragen - de HCCH-verdragen - en andere rechtsinstrumenten. Haar oorsprong gaat terug tot 1893, het jaar waarin de eerste "Haagse Conferentie" werd gehouden, waarmee zij de oudste NGO zijn die in Den Haag is gevestigd.

In de wereld van vandaag zijn individuen en ondernemingen voortdurend betrokken bij grensoverschrijdende interacties, waarbij werk, handel, studie, winkelen, reizen, relaties en nog veel meer steeds in meerdere landen plaatsvinden. Deze activiteiten vereisen een hoge mate van rechtszekerheid en voorspelbaarheid om te kunnen gedijen. Grensoverschrijdende activiteiten vertonen echter vaak lacunes in het rechtskader als gevolg van de verschillen tussen de rechtsstelsels van de verschillende landen, met als gevolg onzekerheid over de vraag welke autoriteit bevoegd is, welk recht van toepassing is, hoe beslissingen worden erkend en ten uitvoer gelegd en welke samenwerkingsmechanismen beschikbaar zijn om problemen in verband met grensoverschrijdende gerechtelijke of administratieve procedures op te lossen.

De taak van de HCCH bestaat erin deze kwesties op te lossen door internationaal overeengekomen oplossingen aan te reiken, de HCCH-verdragen en -instrumenten, op drie hoofdthema's:

  • International Family and Child Protection Law
  • Transnational Litigation and Apostille
  • International Commercial, Digital, and Financial Law

Het uiteindelijke doel van de HCCH is om personen, gezinnen en ondernemingen over de hele wereld een hoge mate van rechtszekerheid en voorspelbaarheid te bieden in grensoverschrijdende aangelegenheden. De werkzaamheden van de HCCH hebben dus een aanzienlijke praktische impact op het dagelijkse leven van de mensen, door de effectieve toegang tot justitie en geschillenbeslechting te ondersteunen, de rechtsstaat en de mensenrechten te bevorderen en grensoverschrijdende handel en investeringen te vergemakkelijken.

Momenteel telt de HCCH 91 leden - 90 staten en de Europese Unie - die alle regio's van de wereld vertegenwoordigen. Bovendien heeft een toenemend aantal niet-leden de HCCH-verdragen ondertekend of is partij geworden bij deze verdragen. Bijgevolg bestrijkt het werk van de HCCH meer dan 150 landen over de hele wereld.