De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) staat aan het hoofd van een in 1992 door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) opgericht instituut. 

De post werd in 1992 gecreëerd om etnische spanningen die de vrede, de stabiliteit of vriendschappelijke betrekkingen tussen de 57 OVSE-landen in gevaar kunnen brengen, op te sporen en snel op te lossen. Sindsdien is "integratie met respect voor diversiteit" de leidraad geweest voor de werkzaamheden van de opeenvolgende Hoge Commissarissen bij hun voortdurende inspanningen om bruggen te slaan tussen gemeenschappen. 

De functie wordt in het mandaat van de Hoge Commissaris omschreven als "een instrument van conflictpreventie in een zo vroeg mogelijk stadium". Dit betekent dat de Hoge Commissaris werkt aan het aanpakken van de langetermijnoorzaken van interetnische spanningen en oplossingen zoekt om urgente situaties in te dammen en te deëscaleren. De Hoge Commissaris tracht spanningen waarbij nationale minderheden betrokken zijn en die tot een conflict binnen het OVSE-gebied zouden kunnen leiden, te verminderen en geeft de OVSE "vroegtijdige waarschuwingen" wanneer etnische spanningen tot een conflict dreigen te leiden. De Hoge Commissaris geeft ook regelmatig aanbevelingen en richtsnoeren aan de 57 deelnemende OVSE-staten over beleidsmaatregelen om de voordelen van hun diverse samenlevingen te benutten.


Voor inzicht in de thematische werkzaamheden van de opeenvolgende Hoge Commissarissen, zie onze reeks korte geanimeerde video's (in 8 talen) op YouTube en op de website van de OVSE HCNM: www.osce.org/hcnm