Het Permanent Hof van Arbitrage werd opgericht door het Verdrag voor de regeling van internationale geschillen in de Stille Oceaan, dat in 1899 te Den Haag werd gesloten tijdens de eerste Haagse Vredesconferentie. De conferentie was bijeengeroepen op initiatief van tsaar Nicolaas II van Rusland ‘met als doel de meest objectieve middelen te zoeken om alle volkeren de voordelen van een echte en duurzame vrede te verzekeren, en vooral om de progressieve ontwikkeling van bestaande bewapening te beperken. ”.

Een van de doelstellingen van de conferentie was het versterken van systemen voor internationale geschillenbeslechting – vooral internationale arbitrage. Het Verdrag van 1899 werd herzien tijdens de tweede Haagse Vredesconferentie in 1907. Beide verdragen dienen als oprichtingsverdragen van de PCA.

Tegenwoordig levert de PCA diensten voor de beslechting van geschillen waarbij verschillende combinaties van staten, staatsentiteiten, intergouvernementele organisaties en private partijen betrokken zijn. Deze diensten worden verleend via het secretariaat van de PCA, het Internationaal Bureau, dat wordt geleid door zijn secretaris-generaal, en dat is samengesteld uit een ervaren team van juridisch en administratief personeel van verschillende nationaliteiten. De primaire functie van het Internationale Bureau is het bieden van administratieve ondersteuning met betrekking tot arbitrage, verzoening, bemiddeling, feitenonderzoek, deskundige bepaling en andere geschillenbeslechtingsprocedures. De caseload van de PCA weerspiegelt de breedte van haar betrokkenheid bij internationale geschillenbeslechting, met inbegrip van territoriale, verdrags- en mensenrechtengeschillen tussen staten, evenals commerciële en investeringsgeschillen.

De PCA heeft 122 verdragsluitende partijen die zijn toegetreden tot een of beide oprichtingsverdragen van de PCA.

Permanent Hof van Arbitrage werkt aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel van de VN